Matchning för alla!

Organisation/Företag: Socialdemokraterna i Skåne

Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Niklas Karlsson
Ordförande
Niklas.karlsson@riksdagen.se

Ann-Sofie Garsén
Ombudsman
ann-sofie.garsen@skane.sap.se
0703-130653
Beskriv problemet/utmaningen som ligger bakom ert case:
(t.ex. bakgrund, mål, syfte, relevans, målgrupp. Max 200 tecken)
Bakgrund:
Trots hög arbetslöshet har företagen rekryteringsproblem och antalet bristyrken har blivit större. En grupp som har ökat bland de arbetslösa är gruppen födda utanför Europa. Många inom denna grupp saknar gymnasiekompetens och förankring på svensk arbetsmarknad och står ofta utan nätverk. Samma sak gäller unga utan fullständig yrkesutbildning. För dessa grupper är det mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Syfte:
Hitta möjliga lösningar för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Målgrupp:
Arbetslösa ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning och arbetslösa födda utanför Europa utan gymnasiekompetens.
Beskriv caset med en mening:
Lösningar för matchningsproblem mellan skånska företag och skåningar som står långt från arbetsmarknaden.
Beskriv hur det föreslagna caset är relevant för hållbarhet:
(Ange utifrån de tre perspektiven – social-, ekologisk-, ekonomisk hållbarhet)

Social hållbarhet: relevant för att människor som får ett arbete blir självförsörjande, får en bättre standard, bättre hälsa och betalar skatt vilket leder till en ökad välfärd och ett jämlikare samhälle.

Ekologisk hållbarhet. Svårare. Men om man resonerar som så att människor som får ett eget arbete och en egen inkomst får en större möjlighet att köpa miljövänliga produkter vilket bidrar till den ekologiska hållbarheten. En människa som går från försörjningsstöd till egen försörjning innebär ju också större ekonomiskt utrymme för kommunen att satsa mer medel på åtgärder som gynnar miljön.

Ekonomisk hållbarhet: Kommun, region och stat måste få budgeten att gå ihop och kunna göra långsiktiga investeringar. Genom att fler människor får ett arbete blir det lättare för kommun, region och stat att få budgeten att gå ihop. Samtidigt som möjligheterna ökar för ekonomisk tillväxt. Ju fler som jobbar desto starkare blir skånsk och svensk ekonomi.
Vilken bransch är caset relaterat till?
It och teknik samt industrin.
Om eleverna utvecklar en idé som ni i er organisation skulle kunna realisera, hur kommer ni då att ta detta vidare?

Då kommer vi att försöka få igenom förslaget genom ett politiskt beslut om det är det som krävs.
Har caset förankring/betydelse lokalt, regionalt, nationellt eller globalt (eller ur flera perspektiv)?

Caset har betydelse både på ett individuellt plan för den arbetslöse, lokalt i kommunerna där de arbetslösa bor men såklart också regionalt för möjligheten att öka sysselsättning i regionen, men också nationellt för att det påverkar den totala sysselsättningen.

Vilken typ av organisation är ni? (privat, idéburen eller offentlig)?
Organisationen är idéburen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.